บริษัท ซึบูราญ่า โปรดัคชั่นส์ จำกัด ประกาศแจ้งเรื่องศาลอุทธรณ์ให้ชนะคดีในคดีความในศาลประเทศสหรัฐอเมริกา

Share

เมื่อวันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาทาง บริษัท ซึบูราญ่า โปรดัคชั่นส์ จำกัด ได้ทำการลงประกาศข่าวเกี่ยวกับ คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ให้ชนะคดีในคดีความในศาลประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับสิทธิใน “อุลตร้าแมน” เป็นภาษาอังกฤษ และมีการส่งจดหมายแถลงข่าวฉบับภาษาไทยออกให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งจดหมายดังกล่าวมีเนื้อความตามคำรายละเอียดด้านล่างนี้

 


 

วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บริษัท ซึบูราญ่า โปรดัคชั่นส์ จำกัด

 

เรียนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

 

ประกาศแจ้งเรื่องคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ให้ชนะคดี

ในคดีความในศาลประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับสิทธิใน “อุลตร้าแมน”

 

เกี่ยวกับคดีความในสหรัฐอเมริกาต่อบริษัทยูเอ็ม (“UMC”) ที่บริษัท ซึบูราญ่า โปรดัคชั่นส์ จำกัด (“TPC”) ได้เคยประกาศชัยชนะไว้ในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนตาม “ประกาศแจ้งเรื่องคำพิพากษาให้ชนะคดีในคดีความในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับสิทธิในอุลตร้าแมน” ฉบับลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 นั้น  ศาลอุทธรณ์ภาคเก้าแห่งสหรัฐอเมริกา (“ศาลอุทธรณ์”) ได้มีคำพิพากษาเป็นที่สุดแล้ว เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

 

  1. ศาลและวันที่ที่มีการออกคำพิพากษา

ศาลอุทธรณ์ภาคเก้าแห่งสหรัฐอเมริกา (เมืองปาซาเดน่า มลรัฐแคลิฟอร์เนีย)

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (เวลาท้องถิ่น)

 

  1. ความเป็นมาของการฟ้องคดีนี้

คดีนี้เริ่มต้นด้วยการที่ UMC ยื่นฟ้อง TPC ต่อศาลแขวงแห่งสหรัฐอเมริกาประจำแขวงกลางแคลิฟอร์เนีย (“ศาลแขวง”) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เพื่อยืนยันสิทธิของตนเองในการใช้ภาพยนตร์ชุด “อุลตร้าแมน” และตัวละครที่สร้างขึ้นโดย TPC  ต่อมาเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558  TPC ได้ฟ้องแย้ง UMC และผู้ได้รับอนุญาตของ UMC เพื่อยืนยันสิทธิแต่เพียงผู้เดียวทั่วโลกของ TPC ใน “อุลตร้าแมน” และเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจาก UMC และผู้ได้รับอนุญาตของ UMC ที่ได้ละเมิดสิทธิดังกล่าว

เพื่อสนับสนุนการอ้างสิทธิดังกล่าว  UMC อ้างว่าได้มีสัญญาซึ่งลงนามในปีพ.ศ. 2519 (“เอกสาร”) โดยนายโนโบรุ ซึบูราญ่า ผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของ TPC ได้ให้สิทธิแก่นายสมโพธิ แสงเดือนฉาย นักธุรกิจชาวไทย ซึ่งเป็นสิทธิในการใช้และแสวงหาประโยชน์ในผลงาน “อุลตร้าแมน” ทั่วโลก โดยไม่รวมประเทศญี่ปุ่น   และ UMC ได้รับสิทธิดังกล่าวต่อจากนายสมโพธิ  แต่ TPC ยืนยันว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารปลอม โดย UMC ไม่มีสิทธิในการใช้ผลงาน “อุลตร้าแมน” และ UMC ละเมิดลิขสิทธิ์ของ TPC ในการกระทำดังกล่าว  ดังนั้นประเด็นหลักในข้อพิพาทในคดีนี้คือ เอกสารดังกล่าวเป็นสัญญาที่แท้จริงที่ลงนามและประทับตราโดยนายโนโบรุ ซึบูราญ่า หรือเป็นเอกสารปลอม

คำพิพากษาแรกซึ่งตัดสินโดยศาลแขวงได้พิพากษายืนยันตามข้ออ้างทั้งหมดของ TPC  รวมทั้งการยืนยันว่าข้ออ้างตามเอกสารที่ UMC อ้างว่าเป็นที่มาแห่งสิทธิของตนในผลงาน “อุลตร้าแมน” นั้น มิใช่สัญญาที่แท้จริง   นอกจากการยืนยันว่า TPC มีสิทธิทุกประการในการพัฒนาและขยายงานใด ๆ เกี่ยวกับงานโสตทัศนหรืองานสร้างสรรค์ หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ตัวละครหรือเรื่องราวของ “อุลตร้าแมน” เป็นพื้นฐาน   คำพิพากษาดังกล่าวยังได้กำหนดให้ UMC ชำระค่าเสียหายจากการที่ UMC ละเมิดสิทธิของ TPC และให้ชดใช้ค่าทนายความแก่ TPC ในการฟ้องคดีนี้อีกด้วย

  1. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์

UMC ยื่นอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยอ้างว่าศาลแขวงทำผิดพลาดบางประการทั้งก่อนและระหว่างการพิจารณาคดีที่กระทบต่อสิทธิของ UMC ซึ่งจำเป็นต้องมีการพิจารณาคดีใหม่  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ภายหลังจากที่มีการยื่นคำแถลงการณ์เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างละเอียดและการยื่นข้อโต้แย้งด้วยวาจาแล้ว ศาลอุทธรณ์ได้ปฏิเสธอุทธรณ์ของ UMC และยืนยันตามคำตัดสินของคณะลูกขุนและคำพิพากษาของศาลแขวงซึ่งตัดสินให้ TPC ชนะคดี

 

  1. ทรรศนะต่อคดีในอนาคต

คล้ายกับคำพิพากษาแรก ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนยันข้อเรียกร้องของ TPC ทั้งหมดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในผลงาน “อุลตร้าแมน”  ถึงแม้ว่า UMC อาจจะพยายามที่จะยื่นอุทธรณ์อีกครั้งต่อศาลฎีกาแห่งสหรัฐอเมริกา แต่ก็มีโอกาสน้อยมากที่ศาลฎีกาจะรับอุทธรณ์ และ TPC ได้รับคำแนะนำว่าศาลฏีกาไม่น่าจะรับการยื่นอุทธรณ์ของ UMC  ในกรณีนี้ TPC จึงหวังว่า คำตัดสินของศาลอุทธรณ์จะทำให้คดีความในสหรัฐอเมริการะหว่าง TPC และ UMC สิ้นสุดลง

TPC รู้สึกซาบซึ้งสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของลูกค้า TPC ทุกท่าน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย และบรรดาแฟน ๆ ของภาพยนตร์ชุด “อุลตร้าแมน”

 

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัท ซึบูราญ่า โปรดัคชั่นส์ (ภาษาอังกฤษ)

https://en.tsuburaya-prod.co.jp/

 

ติดต่อสอบถาม บริษัท ซึบูราญ่า โปรดัคชั่นส์

https://en.tsuburaya-prod.co.jp/contact

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*