บริษัท ซึบูราญ่า โปรดัคชั่นส์ จำกัด ประกาศแจ้งเรื่องคำพิพากษาเป็นที่สุดให้ชนะคดีในศาลประเทศสหรัฐอเมริกา

Share

เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาทาง บริษัท ซึบูราญ่า โปรดัคชั่นส์ จำกัด ได้ทำการลงประกาศข่าวเกี่ยวกับ คำพิพากษาเป็นที่สุดให้ชนะคดี ในคดีความในศาลประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับสิทธิใน “อุลตร้าแมน” เป็นภาษาอังกฤษ และมีการส่งจดหมายแถลงข่าวฉบับภาษาไทยออกให้สาธารณชนได้รับทราบ ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งจดหมายดังกล่าวมีเนื้อความตามคำรายละเอียดด้านล่างนี้


วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษัท ซึบูราญ่า โปรดัคชั่นส์ จำกัด

ประกาศแจ้งเรื่องคำพิพากษาเป็นที่สุดให้ชนะคดี

ในคดีความในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับสิทธิใน “อุลตร้าแมน”

เกี่ยวกับคดีความในสหรัฐอเมริกาต่อบริษัทยูเอ็ม (“UMC”) ที่บริษัท ซึบูราญ่า โปรดัคชันส์ จำกัด (“TPC”) ได้เคยประกาศชัยชนะในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนไว้ใน “ประกาศแจ้งเรื่องคำพิพากษาให้ชนะคดีความในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับสิทธิในอุลตร้าแมน” ฉบับลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 และหลังจากที่ศาลอุทธรณ์ภาคเก้าแห่งสหรัฐอเมริกา (“ศาลอุทธรณ์”) ได้มีคำพิพากษาให้ TPC เป็นฝ่ายชนะคดีเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แล้วนั้น TPC มีความยินดีที่จะประกาศว่า ชัยชนะของ TPC ถือเป็นที่สุดสิ้นแล้วในขณะนี้ เนื่องจาก UMC ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฏีกาภายในกำหนดวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 ดังนั้น คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์และชัยชนะของ TPC จึงถือเป็นที่สุดและเสร็จเด็ดขาดแล้ว

1.             สรุปความเป็นมาของการฟ้องคดีนี้

ตามที่ระบุไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่แล้ว คดีนี้เริ่มต้นด้วยการที่ UMP ยื่นฟ้อง TPC ต่อศาลแขวแห่งสหรัฐอเมริกาประจำแขวงกลางแคลิฟอร์เนีย (“ศาลแขวง”) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เพื่อยืนยันสิทธิของตนเองในการใช้ภาพยนตร์ชุด “อุลตร้าแมน” และตัวละครที่สร้างขึ้นโดย TPC ต่อมาเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 TPC ได้ฟ้องแย้ง UMC และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิของ UMC เพื่อยืนยันสิทธิแต่เพียงผู้เดียวทั่วโลกของ TPC ใน “อุลตร้าแมน” และเรียกร้องค่าเสียหายจาก UMC และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิของ UMC ที่ได้ละเมิดสิทธิดังกล่าว

เพื่อสนับสนันการอ้างสิทธิดังกล่าว UMC อ้างว่า มีสัญญาซึ่งลงนามในปีพ.ศ. 2519 (“เอกสาร”) โดย นายโนโบรุ ซึบูราญ่า ผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของ TPC ได้ให้สิทธิแก่นายสมโพธิ แสงเดือนฉาย นักธุรกิจชาวไทย ซึ่งเป็นสิทธิในการใช้และแสวงหาผลประโยชน์ในผลงาน “อุลตร้าแมน” ทั่วโลก โดยไม่รวมประเทศญี่ปุ่น และ UMC ได้รับสิทธิดังกล่าวต่อจากนายสมโพธิ แต่ TPC ยืนยันว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารปลอม โดย UMC ไม่มีสิทธิในการใช้ผลงาน “อุลตร้าแมน” และ UMC ละเมิดลิขสิทธิ์ของ TPC ในการกระทำดังกล่าว ดังนั้นประเด็นหลักในข้อพิพาทนี้คือ เอกสารดังกล่าวเป็นสัญญาที่แท้จริงที่ลงนามและประทับตราโดยนายโนโบรุ ซึบูราญ่า หรือเป็นเอกสารปลอม

คำพิพากษาแรกซึ่งตัดสินโดยศาลแขวงได้พิพากษายืนยันตามข้ออ้างทั้งหมดของ TPC รวมทั้งการยืนยันสถานะของ TPC ว่าข้ออ้างตามเอกสารที่ UMC อ้างว่าเป็นที่มาแห่งสิทธิของตนในผลงาน “อุลตร้าแมน” นั้นมิใช่สัญญาที่แท้จริงหรือมีผลผูกผันแต่อย่างใด นอกจากการยืนยันว่า TPC มีสิทธิทุกประการในการพัฒนาและขยายงานโสตทัศนวัสดุใด ๆ หรืองานสร้างสรรค์ หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ตัวละครหรือเรื่องราวของ “อุลตร้าแมน” เป็นพื้นฐานแล้ว คำพิพากษาดังกล่าวยังได้กำหนดให้ UMC ชำระค่าเสียหายจากการที่ UMC ละเมิดสิทธิของ TPC เพิ่มเติมที่ต้องใช้ค่าทนายแก่ TPC ในการฟ้องคดีนี้อีกด้วย

2.             สรุปความเป็นมาของการฟ้องคดีนี้

UMC ยื่นอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โดยอ้างว่าศาลแขวงทำผิดพลาดบางประการทั้งก่อนและระหว่างการพิจาณาคดีอันกระทบต่อสิทธิ์ของ UMC ซึ่งจำเป็นต้องมีการพิจารณาคดีใหม่ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ภายหลังจากที่มีการยื่นคำแถลงการณ์เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างละเอียดและการยื่นข้อโต้แย้งด้วยวาจาแล้ว ศาลอุทธรณ์ได้ปฏิเสธอุทธรณ์ของ UMC และยืนยันตามคำตัดสินของคณะลูกขุนและคำพิพากษาของศาลแขวงซึ่งตัดสินให้ TPC ชนะคดี

3.            ปิดคดี/ศาลมีคำพิพากษาเป็นที่สุด

เนื่องจาก UMC ไม่ได้ยื่นฎีกาภายในกำหนดวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 ดังนั้นคำพิพากษาซึ่งตัดสินให้ TPC ชนะคดีจึงเป็นที่สุด นอกจากนี้ ในส่วนหนึ่งของคำพิพากษาดังกล่าว ศาลได้สั่งให้ UMC ชำระเงินจำนวนประมาณ 4,000,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 400 ล้านเยน) ให้แก่ TPC เป็นค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากการละเมิดสิทธิของ TPC และค่าใช้จ่ายในการสู้คดีของ TPC และ TPC มีแผนที่จะเรียกร้องการชำระเงินจำนวนดังกล่าวจากฝ่าย UMC และฝ่ายที่แพ้คดีรายอื่น ๆ ด้วย

4.            ความคิดเห็นของ TPC

คำพิพากษาอันเป็นที่สุดในคดีความในสหรัฐอเมริกานี้มีความน่าเชื่อถือและความจริงเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากศาลได้มีคำพิพากษานี้หลังจากได้รับฟังคำให้การจากพยานจำนวนหลายปาก และความเห็นเชิงวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ลายมือ นอกเหนือจากกระบวนการเปิดเผยหลักฐานโดยละเอียดเป็นระยะเวลาที่ยาวนานซึ่งจำเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างใหญ่หลวงของคณะทำงานของ TPC ทั้งนี้ TPC จะดำเนินการเชิงรุกและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการขยายผลงาน “อุลตร้าแมน” ในต่างประเทศต่อไป และสร้างตราสินค้า (brand) ที่ไม่เพียงจะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมด้วยตัวละครอุลตร้าแมนและสัตว์ประหลาดจากต่างดาวที่มีเสน่ห์เท่านั้น แต่ยังจะปลูกฝังและเห็นคุณค่า ของคุณธรรมเรื่อง “ความกล้าหาญ” “ความหวัง” และ “ความเมตตา” อีกด้วย

TPC รู้สึกซาบซึ้งต่อการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของลูกค้า TPC ทุกท่าน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย และบรรดาแฟน ๆ ของภาพยนตร์ชุด “อุลตร้าแมน” ทั่วโลก และ TPC ขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกสนานกับผลิตภัณฑ์และบริการที่แท้จริงของ TPC ผ่านคู่ค้าอุลตร้าแมนที่ได้รับอนุญาตในประเทศต่าง ๆ ต่อไป

ตัวแทนผลงานอุลตร้าแมนที่ได้รับอนุญาตจาก TPC ในประเทศของท่านคือ

[ชื่อตัวแทน] บริษัท ดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์) จำกัด

[ที่อยู่] 19 สวนสน 9 รามคำแหง 60 หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240 ประเทศไทย

[ติดต่อ] ไก่สุดา สัจจารักษ์ อีเมล: kaisuda.s@dex.co.th

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัท ซึบูราญ่า โปรดัคชั่นส์ (ภาษาอังกฤษ)

https://en.tsuburaya-prod.co.jp/

ติดต่อสอบถาม บริษัท ซึบูราญ่า โปรดัคชั่นส์

https://en.tsuburaya-prod.co.jp/contact

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*